# پویا_بیاتی

بگو سیب

              پویا بیاتی________**بگو سبی**     به تو می سپارمش   ۴۴١۶٧٣٩به من رحم کن۴۴١۶٧٣٨بی دردسر۴۴١۶٧۴٠تنهایی نرو۴۴١۶٧۴۵جای تو خالی۴۴١۶٧۴٢عذاب میکشم۴۴١۶٧٣٧عکس دوتایی۴۴١۶٧٣۶فدای سرت۴۴١۶٧۴١لحظه شماری۴۴١۶٧۴٣نزدیکتر۴۴١۶٧۴۴  
/ 0 نظر / 15 بازدید