عاشقانه ها

احسان خواجه امیری________** آلبوم عاشقانه ها**

٣٣١۵٢۶٨ احساس آرامش قطعه دوم

٣٣١۵٢۶٧ احساس آرامش

٣٣١۵٢١۴ لب تیغ

٣٣١۵٢١۵ نابرده رنج

٣٣١۵٢١٠ لحظه

٣٣١۵٢١١ خوشبختی

٣٣١۵٢١٢ تموم قلب من

٣٣١۵٢٠۶ آرزو

٣٣١۵٢٠٧ این حقم نیست

٣٣١۵٢٠٨ کجایی

٣٣١۵٢٠٩ دریا

٣٣١۵٢۶۴ تموم قلب من قطعه دوم

٣٣١۵٢۶۶ نابرده رنج قطعه دوم

/ 0 نظر / 14 بازدید